Polityka środowiskowa

Grupa GAL sp. z o.o. wdrożyła
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
oparty na strategii Czystszej Produkcji
i zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia
jego skuteczności i efektywności

Świadomi wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, staramy się realizować nasze aspiracje rozwojowe w oparciu o działania, mając na celu zniwelowanie ewentualnych negatywnych wpływów wywieranych przez jakikolwiek aspekt naszej działalności na otaczającą nas przyrodę.

Prowadzimy swoją działalność tak, aby była ona przyjazna i bezpieczna dla środowiska, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo pracy wszystkim pracownikom oraz spełniając potrzeby i oczekiwania Klientów w zgodzie z wymogami przepisów prawa i innych regulacji związanych z ochroną środowiska.

Deklarujemy analizowanie w sposób ciągły aspektów środowiskowych i monitorowanie wpływu jaki wywieramy na środowisko, a także stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników w zakresie potrzeb Klienta, ochrony środowiska i BHP.

Politykę środowiskową firmy realizujemy poprzez:

  • wdrażanie proekologicznych innowacji umożliwiających racjonalną i oszczędną gospodarkę surowcami wykorzystywanymi do produkcji,
  • działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczanie zużycia papieru, wody, energii elektrycznej i paliw,
  • odpowiedzialne i przemyślane gospodarowanie odpadami,
  • wprowadzenie rozwiązań technologicznych minimalizujących emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
  • systematyczną ocenę efektów działań środowiskowych,
  • ograniczenie skutków zmian klimatycznych m.in. poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej.

Wszyscy pracownicy są aktywnie zaangażowani w tworzenie POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ oraz czują się odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie SYSTEMU ZARZĄDZANIA SRODOWISKIEM opartego na Strategii Czystszej Produkcji w Grupa GAL Sp. z o. o.

Polityka Środowiskowa

Logo - Czystsza ProdukcjaCzystsza Produkcja FSNT - NOT