System Zarządzania Informacją w firmie Grupa GAL Sp. z o. o.

System Zarządzania Informacją w firmie Grupa GAL Sp. z o. o.

  1. Za Informacje Chronione objęte klauzula "ŚCISLE TAJNE" w firmie Grupa GAL Sp. z o. o. przyjmuje się :
    • informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503)
    • wszelkie informacje lub materiały odnoszące się do działalności pracodawcy i klientów pracodawcy przekazane lub uzyskane w czasie wykonywania prac przez pracownika przekazane z klauzulą poufności
    • szczegółowo określone w regulaminie pracy Grupa Gal Sp. z o. o.
  2. Za informacje poufne objęte klauzula „poufne” w firmie Grupa Gal GAL Sp. z o. o. przyjmuje się:
    • dane osobowe w Grupa Gal Sp. z o.o. chronione zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych

"Polityka Bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Grupa GAL Sp. z o. o. zwana dalej Polityką Bezpieczeństwa, opracowana została zgodnie z wymogami określonymi w § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024)i Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 RODO"